Assemblea General Ordinària i Extraordinària

Assemblea General Extraordinària (desembre 2017)

El proper dissabte, 26 de maig, tindrà lloc al nostre local l’Assemblea General Ordinària d’enguany, i l’Assemblea General Extraordinària, convocades amb el següent Ordre del Dia:

Assemblea General Ordinària de Socis/es Numeraris/es del TALLER  
D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.

Dia: Dissabte 26 de maig de 2018.
Hora:  17’30 h en primera Convocatòria i 18’00 h en segona.
Lloc: Local Taller d’Història de Godella – Plaça de l’Horta, 1 – Baix
Esquerra.

ORDRE DEL DIA.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General
Ordinària de Socis/es Numeraris/es  del dia 17 de juny de 2017.

2. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General
Extraordinària de Soci/es Numeraris/es del dia 17 de juny de 2017.

3. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General
Extraordinària de Socis/es Numeraris/es del dia 16 de desembre de 2017.

4. Aprovació, si es cau, del Balanç Econòmic de l’any 2017 i del
Compte de Pèrdues i Guanys de l’any 2017.

5. Aprovació, si es cau, del Pressupost de l’any 2018.

6. Proposta de modificació de les quotes socials.

7. Precs i preguntes.

Josep Vicent López Gil  (President)  
                                                                                                                 César Miguel Vercher Palanca (Secretari)

  Godella, a 10 de maig de 2018.

*************************************************************************************************

Assemblea General Extraordinària de Socis/es Numeraris/es del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.

Dia: Dissabte 26 de maig de 2018.

Hora: 18’30 h en primera Convocatòria i 18’45 h en segona.

Lloc: Local Taller d’Història de Godella – Plaça de l’Horta, 1 – Baix Esquerra .

ORDRE DEL DIA.

1. Ratificació modificacions estatutàries d’urgència fetes per la Junta Directiva.

2. Ratificació nous membres de la Junta Directiva.

Josep Vicent López Gil                                                                                       César Miguel Vercher Palanca

President.                                                                                                                      Secretari.

  Godella, a 10 de maig de 2018.

NOTA.- CAS QUE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS/ES NUMERARIS/ES NO HAGUERA CONCLÒS A L’HORA MARCADA PER A L’INICI DE L’EXTRAORDINÀRIA, S’INICIARÀ EN FINALITZAR L’ANTERIOR, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I MITJA HORA DESPRÉS EN SEGONA.

*************************************************************************************************

***

Leave a Reply

*

error: Aquest contingut està protegit