Reunió Junta Directiva

Taller d'Història Local de Godella Plaça de l’Horta nº 1 baix esquerra, Godella, València

Reunió de la Junta Directiva del TALLER D’HISTÒRIA LOCAL DE GODELLA.   Dimecres 24 d’abril de 2024. Al local de Plaça de l’Horta, 1 Baix esquerra. A les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona. ORDRE DEL DIA:   1. Secretaria. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de 20 de març de 2024 (esborrany enviat per correu electrònic). Correspondència emesa.  Correspondència rebuda.   Altes i/o baixes de socis/sòcies. 2. Tresoreria. Informe econòmic. Balanç de situació. Compte de Pèrdues i Guanys . 3, Relleu Junta Directiva (Entrant – Ixent). Assignació/Distribució nous càrrecs entre els vocals. Documentació que cal emplenar i presentar (Secretaria – Àrea   Juridicoadministrativa). Cartes Presentació President (Alcaldessa, Regidories, Partits Polítics, Directors Col·legis, Rectors Parròquies, Associacions....).  Projecte Legislatura.   4. Organització. Provisió del personal d’Òrgans, Àrees, Comissions i altres. 5. Àrees. 6. Presidència. 7. Precs i preguntes.   Josep Vicent López Gil         César Miguel Vercher Palanca     President                                   Secretari en funcions ***

error: Aquest contingut està protegit